Regulamin sklepu Na Pokładzie Życia

Twoje dane osobowe będą użyte do przetworzenia twojego zamówienia, obsługi twojej wizyty na mojej stronie oraz dla innych celów o których mówi moja polityka prywatności

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Przy pomocy sklepu internetowego działającego przy blogu NaPokladzieZycia.pl możesz kupić produkty elektroniczne i usługi stworzone przez autorkę bloga.

Autorką jest Irmina Liczbik, prowadząca działalność nieewidencjonowaną, z biurem: ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź. Skontaktować się z nią możesz pod adresem: kontakt@napokladziezycia.pl

Ten regulamin określa zasady korzystania ze sklepu

§ 1 Definicje

1.Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2. Blog – blog znajdujący się pod adresem napokladziezycia.pl

3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w  sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową

4. Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje zakupu w sklepie.

5. Sprzedawczyni – Irmina Liczbik, nieprowadząca działalności gospodarczej, działająca w ramach działalności nieewidencjonowanej, prowadząca bloga i sklep NaPokladzieZycia.pl, z biurem: ul. Wólczańska 125, 90-521 Łódź

6. Produkt – treść cyfrowa, wymieniona i opisana na stronie sklepu, którą Klient może nabyć od Sprzedawcy

§ 2 Zasady ogólne

Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.napokladziezycia.pl/sklep/

§3 Wymagania techniczne

1.Do dokonania zakupu potrzebna jest przeglądarka internetowa. Powinna mieć włączoną obsługę javascript oraz plików cookies. Sprzedawczyni dokłada wszelkich starań, aby korzystanie ze Sklepu możliwe było z wykorzystaniem wszystkich popularnych typów komputerów, systemów i przeglądarek, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za możliwość korzystania z wymienionych stron w całości lub części przy użyciu wszystkich dostępnych narzędzi.

2. Do skorzystania ze sklepu potrzebne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)

3. Podczas korzystania ze sklepu w systemie teleinformatycznym osoby przeglądającej instalowane są pliki cookies. Szczegółowe zasady używania plików cookies określa polityka prywatności dostępna pod adresem https://www.napokladziezycia.pl/polityka-prywatnosci-regulamin/

§ 4 Zakup

1.W celu dokonania zakupu Produktu należy : 

  • wybrać produkt i dodać go do koszyka
  • system automatycznie przenosi do kasy. Na tym etapie należy dokładnie sprawdzić czy zawartość koszyka się zgadza. Jeżeli zawartość koszyka się nie zgadza, należy ją edytować i zaktualizować koszyk, a następnie ponownie sprawdzić czy zawartość koszyka się zgadza i kliknąć przycisk „przejdź do płatności”
  • Wypełnić formularz zamówienia i przejść do procedury płatności poprzez przycisk „Kupuję i płacę”
  • Wybrać określony sposób płatności i dokonać płatności

2. Jeżeli podane dane nie będą kompletne, Sprzedawczyni skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem będzie niemożliwy, Sprzedawczyni ma prawo do anulowania zamówienia.

3. Klient może żądać wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym doręczono Produkt. Faktura (bez VAT) może zostać przesłana drogą elektroniczną.

4. Składając zamówienie w sklepie, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych niezbędnych do realizacji zamówienia. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu dokonania zakupu. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy.

§5 Sposoby płatności

  1. Dostępne metody płatności, to przelew bankowy oraz szybkie przelewy elektroniczne. Rozliczenia transakcji eprzelewem przeprowadzane są za pośrednictwem PayPal.
  2. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Sprzedawczynią zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Użytkownika Produktu.
  3. Do Klienta jest wysyłana wiadomość e-mail, w której znajduje się link pozwalający na ściągnięcie zakupionego Produktu. W przypadku płatności przelewem bankowym, produkt będzie wysłany, w ciągu maksymalnie dwóch dni roboczych po otrzymaniu płatności zawierającej w tytule przelewu numer zamówienia.
  4.  W przypadku płatności poprzez przelew tradycyjny, Sprzedawczyni zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia, w przypadku nieotrzymania przelewu w terminie jednego tygodnia od dnia zamówienia.

§ 6 Korzystanie z Produktu

1. Produkt jest treścią cyfrową – do korzystania z niego potrzebne jest posiadanie przez Klienta odpowiednich środków technicznych właściwych dla formatu pliku (pdf)

2. W razie wystąpienia problemów z uruchomieniem pliku, należy skontaktować się ze Sprzedawczynią pod adresem kontakt@napokladziezycia.pl

§ 7 Odstąpienie od umowy

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedawczynią umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do skorzystania z tego prawa wystarczające jest poinformowanie Sprzedawczyni o zamiarze odstąpienia od umowy poprzez oświadczenie woli. Może ono zostać złożone na przykład drogą mailową. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. Jeżeli podczas dokonywania zakupu Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i doręczenie Produktu będącego treścią cyfrową przed upływem terminu odstąpienia od umowy, to Klient traci prawo do odstąpienia od umowy 

§ 8 Reklamacje

1. Sprzedawczyni ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.

2. Klient może składać reklamacje dotyczące zakupionego Produktu oraz procesu zakupowego, domagając się wymiany na produkt wolny od wad, usunięcia wady, składając oświadczenie o obniżeniu ceny bądź odstąpieniu od umowy. Reklamację można wysłać pod adres kontakt@napokladziezycia.pl

3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawczyni wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Sprzedawczyni ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej doręczenia. 

§ 9 Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych i wykorzystywania plików cookies zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.napokladziezycia.pl/polityka-prywatnosci-regulamin/

§10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

Sprzedawca wskazuje o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w przypadku Klientów będących konsumentami. Klient ma możliwość m.in. zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego, wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej czy skorzystania z pomocy rzecznika praw konsumenta. Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie http://www.uokik.gov.pl. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

§ 11 Zmiany Regulaminu

Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy ze Sprzedawczynią.